วิธีลดน้ําหนักตามรูปร่าง

December 4th, 2014

ต้องรู้จักร่างกายตัวเองก่อน ถืงจะออกกำลังกายใด การออกกำลังกายเบา ๆ ก็สร้างความเสิยหายให้ร่างกายได้ หากขาด “การเตรืยมพร้อม” แม้ใจจะพร้อม แต่“ร่างกาย”ยังไม่พร้อม การจะรู้ว่าร่างกายพร้อมออกกำลังกายหรือไม่ รู้ว่าจะใช้วิธีลดน้ําหนักวิธีใหนที่ส่วนใด ออกแบบวิธีลดน้ําหนักต้องสำรวจร่างกายซอง ตัวเองเสิยก่อน คุณไม่จำเป็นต้องวัดส่วนสูง น้ำหนัก ไขมันอย่างแม่นยำ เพียง แค่เข้าใจว่ารูปร่างของตัวเองเป็นแบบไหน “สูงผอม “เตี้ยอวบ” “ผอมช่วงล่างแต่ อ้วนช่วงบน” และอีกส์งหนึ่งทื่ขาดไม่ได้คือการสำรวจ“อิริยาบถ” มีคนมากมาย ที่มีกล้ามเนื้อหรือรูปร่างผิดรูปเพราะอิริยาบถผิด ๆ สิ่งนี้จะทำให้การออกกำลังกาย ไม่ได้ผลเท่าที่ควร แก้ไข อิริยาบทก่อน แล้วค่อยเริ่มออกกำลังกาย การปันดินโดยไม่มีโครงย่อมอยู่ได้ไม่นาน และสุดท้ายก็ทลายลงมา ต้องใช้ลวด สร้างโครงก่อนจึงจะโบกดินลงไปได้ ร่างกายของเราก็เช่นเดียวก่น กระดูกคือโครง ของร่างกาย และเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อ ร่างกาย ด้านซ้ายและขวาก็จะไม่สมดุลกัน กล้าม เนื้อที่สร้างขึ้นจากการออกกำลังกาย ก็จะผิดส่วน สภาวะเช่นนี้ย่อมออกแบบรูปร่างให้ดีฃึนไม่ได้ เมื่อ ร่างกายเสียสมดุล ก็ส่งผล เสียอื่นๆ ตามมา ดังนั้นเราจึง ต้อง เริ่มจากการสำรวจอิริยาบถหรือท่าทาง ของตัว เองก่อน หากพบว่าท่าทางผิดจะต้อง แก้ไขก่อน แล้วจึงเริ่มออกกำลังกาย อย่าข้ามขั้นตอนนี้ไปเพราะใจร้อนเด็ดขาด